ศาลจังหวัดปัตตานี
Pattani Provincial Court
image

ศาลจังหวัดปัตตานี

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน