Accessibility Tools

ศาลจังหวัดปัตตานี
Pattani Provincial Court
News
ศาลจังหวัดปัตตานี ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลด้วยการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ประกาศศาลจังหวัดปัตตานี เรื่อง การคัดเลือกผู้มีสิทธิจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารสวัสดิการศาลจังหวัดปัตตานี ศาลจังหวัดปัตตานีมอบกระเช้าเยี่ยมอาการป่วยคู่สมรสของนางสุภาภรณ์ ทองเกลี้ยง หัวหน้าส่วนคดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เจ้าพนักงานตำรวจศาล ปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้าราชการฝ่ายตุลาการ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลิอกสรรฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และตำแหน่งนิติกร

เรื่องที่น่าสนใจ

 

                    

 

  

นโยบายประธานศาลฎีกา

ผู้บริหารศาลยุติธรรม

  

 

 

ศาลจังหวัดปัตตานีได้นำระบบการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณา

ทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแทนการประกาศหนังสือพิมพ์

ประชาชนและคู่ความสามารถติดตามประกาศศาล

ผ่านระบบการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

     

 วิดีโอผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว (ภาษาไทย)                          วิดีโอผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว (ภาษามาลายู)      

   

  

 


ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศาลจังหวัดปัตตานี

  

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image